תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר הסחר של כמיפל (להלן: "האתר"). האתר מופעל ע"י חברת כמיפל בע"מ (להלן: "החברה") ומשמש כאתר סחר אלקטרוני אשר מציע, בין היתר, פלטפורמה מקוונת למכירת מוצרים של חברת כמיפל (להלן: "כמיפל" או "הספק").

כללי

 1. הצפייה ו/או הגלישה ו/או השימוש באתר   כפופים לתנאים המפורטים להלן ולמדיניות הפרטיות (להלן, ביחד – "תנאי השימוש")  ולאמור בכל דין. למעבר למדיניות הפרטיות לחץ כאן.
 2.  תנאי השימוש וכל הטקסטים באתר מנוסחים לעיתים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.
 3. מטרת תנאי השימוש היא להסדיר את היחסים בין החברה לבין כל אדם המשתמש בשרותי האתר ו/או בכל שירות אחר שמעניקה החברה כפי שיובהר להלן (להלן: "המשתמש" או "הגולש"). תשומת לבך לעובדה, כי בשימושך באתר ובכל שירות שמעניקה החברה, הנך מסכים לקבל על עצמך את התנאים המפורטים להלן.
 4. כותרות הפרקים בתנאי השימוש מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש בלבד ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.
 5. המונח "חומר" או "תוכן" בתנאי שימוש אלו יכלול – כל מידע מכל סוג שהוא, לרבות כל חומר או תוכן מילולי, חזותי, קול, אור-קולי וכן כל שילוב שלהם, עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק) כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, הדמיה, דגימה או סרטון.
 6. תנאי השימוש חלים על כל שימוש שנעשה על ידי גולש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין בכל דרך אחרת. כמו כן, תנאי השימוש חלים על השימוש והגלישה באתר בכל צורה שהיא באמצעות מחשבים או כל מכשיר אחר, לרבות טלפונים סלולאריים, מחשבי כף יד וכדומה.
 1. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידיך באתר, לרבות (ומבלי לגרוע) כל רכישה שתתבצע על ידיך באמצעות האתר.
 2. כל שימוש באתר, לרבות רכישה שתתבצע על ידיך באמצעות האתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי תנאי השימוש.
 3. החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תנאי השימוש, ללא שתמסור על כך הודעה מוקדמת.
 4. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות כל דין, לרבות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: "ההוראות"), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע.
 5. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, לגבי הרעיון העומד ביסוד השירותים המסופקים על ידי החברה, התוכן, העיצוב, העריכה והסימנים המסחריים, בשירותים כאמור וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר ובשירותים כאמור, שמורות באופן בלעדי לחברה.
 6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע והתוכן המופיעים בו (להלן: "התוכן") הנם רכושה הבלעדי של החברה. אין להעתיק ו/או לפרסם את התוכן, במלואו או בחלקו, בין אם באתר אינטרנט ו/או בדוא"ל ו/או במסרונים ו/או בכל אמצעי אחר ו/או בכל דרך אחרת, ללא היתר מפורש לכך מראש ובכתב החברה.                     אין לעשות באתר, בתוכנו ובפלטפורמות שבו שימוש אלא למטרות לשמן נועדו ולצרכיו הפרטיים והאישיים של המשתמש, להבדיל מצרכים מסחריים.
  אין להפיץ ו/או להעתיק ו/או לפרסם, בין בגבולות ישראל ו/או מחוצה להן, את התוכן, המוצג בפורמט וידאו ו/או טקסט ו/או המוצג בכל מדיה אלקטרונית אחרת, ללא אישור המפעילה מראש ובכתב.
 7. החברה מתחייבת לא לעשות כל שימוש בפרטים האישיים של המשתמשים מלבד לצורכי האתר ובהתאם למדיניות הפרטיות שלה ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה ובהתאם לאמור בכל דין. יחד עם זאת, שומרת החברה על זכותה לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת, ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, הפעלתו ותכניו, והכל כפוף לאמור במדיניות הפרטיות של החברה ולאמור בכל דין. למען הסר ספק, מובהר, כי פרטי כרטיסי אשראי שמוזנים במערכת החברה נשמרים, מוצפנים, ומאובטחים בהתאם לתקני אבטחת מידע בינלאומיים מחמירים ביותר.
 8. החברה שומרת על זכותה לעשות כל שינוי בתוכן, במידע ובשירותים הניתנים באתר לפי שיקול דעתה, וללא צורך במתן הודעה מראש למשתמש.
 9. החברה רשאית לקיים ולערוך מבצעים ולהעניק הטבות והנחות על פי שיקול דעתה הבלעדי. אין כפל מבצעים והנחות .
  לשם הבהרה אין גם כפל מבצעים והנחות על שימוש בקופונים ושוברים

 

 מי רשאי להשתמש באתר

 1. כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, ובכלל זה לבצע רכישות באמצעות האתר, בכפוף להתקיימותם של התנאים המצטברים המפורטים להלן: המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; למשתמש מלאו 18 שנים; המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה; המשתמש הוא בעל כתובת בישראל; המשתמש הוא בעל תיבת דואר אלקטרונית ברשת האינטרנט; המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
 2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר ו/או בשירותים המוצעים באתר, כולם או חלקם, באופן זמני או לצמיתות, אם לא יעמוד באיזה מהוראות תנאי השימוש, וזאת מבלי למסור הודעה על כך מראש. כמו כן, יהיה על המשתמש לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלימניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם -ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי השימוש.

המכירה ותנאי המכירה של מוצרי כמיפל

 1. האתר שייך לחברת כמיפל בע"מ, היבואן הרשמי בישראל של חברת כמיפל (להלן: "היבואן").
 2. המכירות באתר, עשויות להיות מוגבלות במספר מקסימלי של רוכשים ו/או בכמות מלאי.
 3. ככל שהמשתמש רכש מוצר אשר אינו מצוי במלאי החברה, החברה תודיע על כך למשתמש בתוך 8 ימי עסקים ממועד רכישת המוצר על ידיו, ותהא רשאית לבטל את העסקה, בכפוף להחזרת התמורה ששולמה על ידי המשתמש בעבור המוצר כאמור, ולמשתמש לא יהיו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בקשר עם אי אספקת המוצר על ידי החברה בשל כך.
 4. מוצרי כמיפל נמכרים בחלק מהמקרים ישירות מהחברה. המחירים של מוצרי החברה אינם בהכרח משקפים את המחיר הנמוך ביותר בשוק. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצע המשתמש הוא המחיר שהתפרסם באתר במועד השלמת תהליך ההזמנה.
 5. בנוגע לרכישת מוצרי כמיפל, יש לבחור את המוצר/ים שיצטרפו "לסל הקניות", לאחר בחירת המוצר ניתן לבחור מתנה מהמגוון הקיים ולמלא פרטים לשם השלמת הרכישה. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים והמלאים, ומסירת פרטים כאמור הינה באחריותו הבלעדית של המשתמש. מסירת פרטים שאינם מדויקים ו/או נכונים עשויה למנוע את מימוש ההזמנה. מילוי כל הפרטים הנכונים, המדויקים והנדרשים לרכישת מוצר הינו באחריותו המלאה של המשתמש ויחשב לביצוע הזמנה ע"י המשתמש (להלן: "הזמנה"). אישור סופי של ההזמנה כפוף להימצאות המוצרים במלאי. מוצרים ישמרו "בסל הקניות" למשך זמן מוגבל. לאחר הזמנת המוצר ואישור ההזמנה ישלח המוצר ללקוח. למען הסר ספק, משלוח דואר אלקטרוני ללקוח אינו מהווה ראיה לביצוע פעולה ואינו מחייב את החברה.
 6. היבואן ו/או החברה רשאים לשנות את המתנות הנלוות למוצר שנרכש בהתאם למלאי הקיים באותו הזמן, והכל על פי שיקול דעתם הבלעדי.
 1. לשם ביצוע רכישה יהיה על המשתמש למלא טופס פרטים אישיים, לרבות: שם פרטי ושם משפחה; כתובת דואר אלקטרוני; תעודת זהות; מספר טלפון; · פרטי כרטיס אשראי;  כתובת למשלוח (במידת הצורך).
 2. הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית עפ"י חוק. החברה תהא רשאית לנקוט בכל צעד משפטי כנגד מגיש פרטים כוזבים, כולל פנייה לערכאות בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או למי מטעמה עקב שיבוש פעילות האתר ו/או הליכי המכירה באתר.

תשלום

 • המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ על-פי הדין אלא אם צוין אחרת במפורש.
 1. החיוב יתבצע באמצעות כרטיס האשראי או שירות תשלומים אחר כדוגמת שירות PayPalשאת פרטיו המלאים מסר הרוכש. במידה שלא נמסרו הפרטים המלאים, החברה תהא רשאית לבטל רכישה שאושרה.
 2. במידה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיו של הרוכש, תבוטל רכישה שאושרה, המוצר ו/או השירות לא יסופקו, ודמי ביטול כמפורט בסעיף ‏‏‎44 יחולו.
 3. דמי המשלוח, אם בכלל, ישולמו עם התשלום בגין המוצר/ים. במכירה בתשלומים, רשאית החברה לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

אספקה והובלת מוצרי כמיפל

 1. החברה תהיה אחראית על אספקת והובלת מוצרי כמיפל ותעשה מאמצים לספק את המוצרים במהירות המרבית. ככל שהמוצר אשר הוזמן על ידי המשתמש לא סופק לו בתוך 12 ימי עסקים ממועד רכישת המוצר על ידיו, יהא רשאי המשתמש לבטל את העסקה באמצעות פניה למוקד שירות הלקוחות של החברה בטלפון 1-800-500-000
 2. החברה תספק רק מוצרים אשר התשלום בעבורם שולם במלואו, לכתובת שהלקוח מסר בעת ההזמנה, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
 3. האפשרות להזמין מוצרים באתר מוגבלת לאזורים בארץ בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל או חברות המשלוחים השונות, לפי המקרה (להלן: "אזורי החלוקה"). החברה רשאית, אך לא חייבת לספק את המוצרים גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש, והכל בהתאם לשיקול דעתה. לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה במחשבי החברה, לא נהיה חייבים לספקה.
 4. זמני אספקת הפריטים המצוינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
 5. דמי המשלוח המפורטים במוצר אינם כוללים הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. במקרה של הובלה חריגה תהיה החברה רשאית לגבות תשלום נוסף..
 6. החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתהשל החברה, לרבות שביתות, השבתות וכיוצ"ב.
 7. תנאי השימוש ו/או התקנון של הגוף המשלח שבאמצעותו תבוצע ההובלה יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר ויחייב את הלקוח.
 8. על הלקוח להודיע מידית לחברה באמצעות האתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר. במידה שהלקוח לא יהיה מעוניין להמתין להגעת המוצר מעבר לתקופת האספקה, החברה תחזיר ללקוח את הכסף אותו שילם עבור אותו מוצר בכפוף לווידוא נכונות התלונה על ידי החברה, אשר תיעשה בשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 9. בזמן אספקת המוצר, רשאי החברה ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת הפריט, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר.
 10. כל בקשה לביטול הזמנה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפופה לכך שהלקוח יחזיר לחברה את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגע ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא על חשבונו.
 11. במקרים בהם המוצר יוחזר לחברה עקב פרטים שגויים שמסר הלקוח, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
 12. יובהר כי דמי המשלוח בהם יחויב הלקוח, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות, ביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל.

ביטול רכישה מצד הרוכש

 1. כל רוכש רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות הדין, ובכלל זה חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו. ביטול ייעשה אך ורק בהודעה מראש ובכתב.לחברת כמיפל בע"מ רחוב גיבורי ישראל 44 ,נתניה
 2. לאחר רכישה המוצר, רשאי הרוכש לבטל את העסקה, מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם, וזאת באמצעות פניה למוקד שירות הלקוחות של החברה בטלפון : 1-800-500-000
 3. רוכש לא רשאי לבטל את עסקה לרכישת הפריטים המפורטים בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
 4. בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לרוכש הסכום ששולם על ידו בגין השירות ו/או המוצר בניכוי דמי ביטול (לרבות דמי שילוח ואריזה) בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, לא יחויב הרוכש בדמי ביטול כלשהם. כמו כן, יחולו הוראות נוספות מחוק הגנת הצרכן הנוגעות לביטול הרכישה מצד הרוכש, לרבות בנוגע לחובה להחזיר את המוצר.
 5. ביטול העסקה ע"י הלקוח כפופה לכך שהמוצר יוחזר, ככל שהדבר אפשרי, באריזתו המקורית.

ביטול רכישה מצד החברה

 1. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולה או חלקה.
 2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או לרוכש, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הרוכש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין השובר, השירותים ו/או המוצרים ו/או מוצר היבואן, ככל ששולם.
 3. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או לרוכש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
 4. במידה והתגלה כי מוצר כמיפל אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק, לרבות נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, לרבות (ומבלי לגרוע) נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

אחריות

 1. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידו. קישורים אלה נועדו לנוחיות המשתמש בלבד. אין לחברה שליטה על אתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים או שאינם מופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה באתר משום אישור לחומר המופיע בהם, והם אינם מעידים על קשר כלשהו בין החברה לבין מפעילי האתרים האמורים. החברה לא תישא בשום אחריות בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו, הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא למידע ו/או לשירותים המצויים באתרים אלו. האתר והתכנים או השירותים שהגישה אליהם היא באמצעות האתר מוצעים למשתמש כמו שהם ("AS IS") בלא כל התחייבות, אחריות או מצג כלשהו מצד האתר בדבר מידת ההתאמה, האמינות, האיכות, העדכון, מידת הדיוק של כל הכלול בו ואפשרויות השימוש בו. רכישת המוצרים ו/או השירותים שבאתר אינה מהווה תחליף לקבלת שירותי יעוץ מקצועי מכל סוג שהוא מראש. בכל בעיה או שאלה יש להתייעץ מראש עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ המותאם למשתמש.
 2. החברה לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם בשל איחורים באספקת המוצרים השונים, או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו היו פגומים, אלא אם כן העיכוב ו/או הפגם נגרם בשל רשלנות רבתי מצד החברה. במקרה זה תהיה אחריות החברה מוגבלת לסכום השווה למחיר ההזמנה בלבד. למעט אם נכתב אחרת, כל מידע המוצג באתר לגבי מוצרי כמיפל, טיבם ואיכותם נמסרו לאתר על ידי חברת כמיפל, ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של כמיפל.
 3. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד.
 4. החברה אינה מתחייבת שהשירותים באתר לא יופרעו ו/או יינתנו כסדרם ללא הפסקות והפרעות ו/או שהאתר יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה או ייפגעו מכל סיבה אחרת. החברה לא תישא בכל אחריות, מכל סוג, לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, או לרכושם עקב כך..
 5. המידע והשירותים הזמינים באתר עשויים לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר ואחרות. החברה אינה מתחייבת ואינה מצהירה כי השירותים המוצעים באתר יהיו ללא הפרעות או ללא תקלות, או כי תקלות תתוקנה, או כי האתר ו/או השירותים המוצעים בו יהיו נקיים מוירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. המשתמש מסכים באופן מפורש, כי החברה לא תהיה אחראית
 6. בכל מקרה, החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גוף ו/או גורם שאינו בשליטתה המלאה של החברה. 

דין ושיפוט

 1. הדין החל על תנאי השימוש ו/או על שימוש הגולש באתר, הוא הדין הישראלי בלבד.
 2. בכל מקרה של מחלוקת ו/או סכסוך, תהא לבתי המשפט המוסמכים תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.

תנאים נוספים

 1. טעות סופר בתיאור מוצר לא תחייב את החברה.
 2. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו"ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.
 3. אין להעתיק, להשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכני האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת.
 4. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.